Author:

Gayaneh Vardanyan

2018 Blogs

Ճռռոց

By on December 4, 2018

լսել,

հասկանալ,

ներել,

գրկել,

սիրել,

ստել,

գոռալ,

լալ,

լսել,

հասկանալ,

ներել,

գրկել,

սիրել,

ստել,

գոռալ,

լալ,

լսել,

հասկանալ,

ներել,

․․․․․․․

․․․․․․․

․․․․․․․

լսել,

հասկանալ,

Չներել։

փակվող դռան ճռռոց։

2018 Blogs

Ուրիշ ձմեռ

By on November 19, 2018

2 պատ։ Քարե։ Կարծր։

Աչքերդ տխուր են։

Շուրթերդ՝ ուրախ։

Հոնքերդ՝ բարկացած։

Առավոտները ձյան հոտ ունեն։

Երեկոները՝ թեյի համ։

Մենք մեծ մասամբ լռում ենք,

Որովհետև էլ ասելու բան չի մնացել։

Որովհետև քո մեջ էլ գարուն չի մնացել,

Որովհետև դու…

2018 Blogs

Thickening Lines

By on November 18, 2018

When I was a kid, my grandma would tell me fairy tales and I’d believe her. Because she was my grandma. Because I wanted to believe.

In her tales love…

2018 Blogs

Rebirth

By on November 18, 2018

His body was right here… Bending over the world. Colorful as the rainbow. His body was present. Like my dreams.

He can reject. But I saw it. The lightning. The…

2018 Blogs

The Grand Final

By on November 16, 2018

Scene one: Out of the room
The end. The door opens. A male figure walking out. One hand holding a suitcase. The other hand in the pocket. Head down. The…