Browsing Tag

prose

2018 Blogs

Հներն անցան, ամեն բան նոր է

By on November 19, 2018

Հուշապատի կողքով քայլելիս խնդրեցին կարդալ փորագրությունները։ Որոշ անունները ծանոթ էին, նույնիսկ կրկնում էին իրենց արտասանությամբ։ Դեպի մույթերը տանող ամեն քայլս վստահ ու վախվորած էր։

Հավերժական կրակը շրջապատված չէր մեխակների և…

2018 Blogs

Sunny Persimmons

By on November 18, 2018

 

Some feelings are not meant to be dealt with. They are meant to chewed, slowly, and swallowed down your throat and digested in your small intestine. They are meant…

2018 Blogs

Letters

By on November 18, 2018

I have been writing  small letters to you when you  was working on the north. I was 10 or 11, still ver small and childish while my classmates started…

2018 Blogs

My body. Our body.

By on November 17, 2018

My body is clay. My body is sculptor’s wax, child’s plasticine. I am the sculptor. I am the child. My own child shaping my form of my clay. Of…

2018 Blogs

No borders, just boxes

By on November 16, 2018

She thinks in English, embraces her Armenianness and thinks of Russian as lyrical. She puts those languages into different boxes and opens them one by one. Sometimes quickly, sometimes…