Browsing Tag

#reflection

2018 Blogs

Հներն անցան, ամեն բան նոր է

By on November 19, 2018

Հուշապատի կողքով քայլելիս խնդրեցին կարդալ փորագրությունները։ Որոշ անունները ծանոթ էին, նույնիսկ կրկնում էին իրենց արտասանությամբ։ Դեպի մույթերը տանող ամեն քայլս վստահ ու վախվորած էր։

Հավերժական կրակը շրջապատված չէր մեխակների և…

2018 Blogs

Whole: Reflections of an emma

By on November 12, 2018

A black and white photograph of a woman with dark hair that’s separated in the middle and tied back. Her lips are thin, almost nonexistent. Her face is round….